Resevillkor

 
 

Allmänna paketresevillkor

Dessa avtalsvillkor har förhandlats fram av Resebyråbranschens Förbund i Finland rf och konsumentombudsmannen. Villkoren tillämpas på avtal som slutits 1.7.2018 eller senare. Villkoren har upprättats med beaktande av direktivet om paketresor och sammanlänkade researrangemang (EU 2015/2302) och de tvingande bestämmelserna i lagen om kombinerade resetjänster (901/2017/www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901). 

1. Tillämpningsområde
1.1. Allmänna paketresevillkor 
Dessa avtalsvillkor tillämpas på paketresor som varar minst 24 timmar, eller som inkluderar övernattningar och som huvudsakligen har köpts för privata ändamål och inkluderar minst två av följande tjänster:
1) transport,
2) inkvartering,
3) bil eller annat fordon som avses i 2 § 3 mom. i lagen om kombinerade resetjänster, till exempel motorcyklar som kräver körkort för kategori A eller minst fordon som framdrivs av egen kraft och som har minst fyra hjul och en maximal konstruktionshastighet som överstiger 25 km/h, uthyrning eller en kombination av de ovan nämnda ,
4) någon annan väsentlig resetjänst förutsatt att helheten säljs eller tillhandahålls för försäljning i Finland. Som inkvartering betraktas också en inkvartering som varar några veckor till exempel hos en familj i samband med en språkkurs, dock inte i samband med en långvarig utbytesstudentresa. 
1.2. Tilläggsvillkor  
En researrangör har alltid rätt att komplettera och precisera de allmänna paketresevillkoren med tilläggsvillkor som inte får strida mot dessa allmänna villkor till nackdel för resenären. 1.3. Särskilda villkor Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna paketresevillkoren, om till lämpningen av särskilda villkor kan motiveras med resans särskilda karaktär, avvikande bestämmelser som hän för sig till typ av transport (till exempel boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor som beror på resans särskilda karaktär eller de särskilda förhållandena på destinationen. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären. En researrangör som tillämpar särskilda villkor för avbokning och på grund av dessa debiterar resenären för de verkliga avbokningskostnaderna, ska på resenärens begäran visa upp en redogörelse för hur kostnaderna hän för sig till resans olika delar. 

2. Paketreseavtal och ansvar för att avtalet uppfylls
2.1. Ansvar för att avtalet uppfylls 
Researrangören svarar inför resenären för det korrekta avtalsenliga fullgörandet av paketresan. Ansvaret gäller också prestationer som utförs av en näringsidkare som researrangören anlitar i syfte att fullgöra avtalet (till exempel transportbolag och hotell). En reseförmedlare svarar på samma sätt som en researrangör för uppgifterna som lämnats till en resenär och för att avtalet fullgörs, om researrangören är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om reseförmedlaren inte kan visa att researrangören uppfyller de aktuella skyldigheterna. Innan ett avtal ingås ska resenären informeras om huruvida researrangören eller reseförmedlaren ställt den säkerhet som avses i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) och huruvida säkerheten täcker resan som erbjuds. Resenären kan uppfylla den anmälningsskyldighet som avses i dessa avtalsvillkor genom att kontakta antingen researrangören eller reseförmedlaren. Ett fel i paketresan ska anmälas på det sätt som uppges i punkt 12.4. 2 2.2. Avtalsinnehåll I resan ingår de tjänster och arrangemang som avtalats mellan resenären och researrangören. Vid en bedöm ning av innehållet i ett avtal beaktas alla avtalsvillkor som före ingåendet av ett reseavtal lämnats i skriftlig eller elektronisk form, standarduppgiftsblanketten och andra uppgifter som gäller den aktuella resan och som förut sätts i lagen (www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901) och förordningen (www.finlex.fi/fsv/laki/al kup/2018/20180181). 
2.3. Resehandlingar och reseförsäkring
Researrangören ska redan innan ett avtal ingås ge resenären allmän information om pass- och visumbestämmelserna i destinationslandet, inklusive den genomsnittliga tiden för visumansökan. Resenären ska med iakttagande av researrangörens anvisningar själv se till att han eller hon har alla nödvändiga handlingar (bland annat pass, visum, vaccinationsintyg) samt kontrollera riktigheten av dessa och resebiljetten samt att dessa stämmer överens. Resenären ska också kontrollera transporttidtabellerna. Om researrangören har uppfyllt sin informationsskyldighet, svarar den inte för skada som åsamkas en resenär om resan inte blir av eller avbryts på grund av bristfälliga eller felaktiga resehandlingar (till exempel ett trasigt pass) eller att visum vägrats eller saknas. Researrangören svarar inte för frivilliga försäkringar som resenären behöver under resan, utan resenären svarar själv för sitt försäkringsskydd och dess omfattning till exempel gällande avbokningsskydd. Researrangören bör därför uppmana resenären att för resan skaffa ett tillräckligt reseförsäkringsskydd som täcker person- och egendomsskador samt inkluderar avbokningsskydd. 
2.4. Eventuella säkerhetsrisker på destinationen
Före en resa ska researrangören göra resenären uppmärksam på eventuella särskilda risker som anknyter till resan samt informera om de allmänna hälsobestämmelserna i destinationslandet. Resenären svarar själv för att inhämta anvisningar om särskilda behov som anknyter till resenärens personliga hälsotillstånd. Resenären ska dessutom ges anvisningar om hur man går tillväga i eventuella sjukdomsfall, olycksfall eller andra motsvarande händelser. Utöver resenären själv svarar primärt myndigheterna i det aktuella landet för resenärens säkerhet utomlands. Resenären ska handla med beaktande av förhållandena i destinationslandet. Uppgifter om säkerheten på destinationen och andra väsentliga uppgifter om destinationen kan begäras från utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd, och dessa kan också hämtas på de aktuella parternas webbplatser www.um.fi och www.thl.fi. Resenären ska ta del av förhållandena på destinationen bland annat med hjälp av de ovan nämnda uppgifterna.
2.5. Skyldighet att tillhandahålla assistans
Researrangören ska utan obefogat dröjsmål ge resenärer som befinner sig i svårigheter information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulära tjänster, ge resenären möjlighet att upprätta distans kommunikation och hjälpa resenären att hitta alternativa researrangemang samt tillhandahålla annan lämplig hjälp, om resenären insjuknar, råkar ut för ett olycksfall eller blir offer för ett brott eller lider annan skada under resan. Resenären svarar själv för kostnaderna för specialarrangemang (till exempel ny transport, extra hotell nätter samt eventuella andra extra kostnader för researrangören) som dessa eller andra situationer gett upphov till och som researrangören ordnat på grund av resenärens situation. På motsvarande sätt är researrangören skyldig att tillhandahålla assistans och i den utsträckning det är möjligt försöka begränsa skadorna och olägenheterna för en resenär, om det under resan uppstår en situation som avses i punkt 10.1.b. 3 Researrangören kan debitera en rimlig avgift för sin hjälp om resenären har orsakat svårigheterna avsiktligt eller genom sin oaktsamhet. Avgiften får dock högst motsvara researrangörens kostnader för den hjälp som gavs. Om researrangören inte har några anställda på destinationen ska researrangören före avresan ge resenären namnet på och kontaktuppgifter till researrangörens eller -förmedlarens lokala representant eller motsvarande uppgifter om lokala verksamhetsställen som resenären kan kontakta om han eller hon behöver hjälp. Om såd ana representanter eller verksamhetsställen saknas på destinationen, ska resenären informeras om hur han eller hon efter behov får kontakt med researrangören eller -förmedlaren. 
2.6. Resenärens skyldigheter och ansvar 
2.6.1. Resenären ska under resan iaktta de anvisningar och bestämmelser som av myndigheterna, researrangören eller researrangörens representant ges om genomförandet av resan samt ordningsreglerna på hotell och i transportmedel. 
2.6.2. Resenären får inte störa andra resenärer med sitt uppförande.  
resenären på ett väsentligt sätt för summar sina skyldigheter, kan han eller hon förvägras avresa eller avlägsnas från resan. Då har resenären inte rätt till återbetalning av priset och han eller hon ansvarar själv för alla kostnader för sin hemresa. 
2.6.3. Resenären ansvarar för skador som han eller hon genom uppsåtligt eller oförsiktigt förfarande förorsakar researrangören eller tredje part, till exempel genom att bryta mot bestämmelserna i punkterna 2.6.1 och 2.6.2. 
2.6.4. Resenären ska lämna sådana kontaktuppgifter till researrangören där han eller hon kan nås före och under resan. 
2.6.5. Den som företräder en grupp av resenärer är skyldig att sända alla uppgifter och handlingar gällande resan till gruppen, och på motsvarande sätt ska uppgifter och handlingar om resenärerna sändas till researrangören. Researrangören anses ha uppfyllt sin anmälningsskyldighet när han eller hon har sänt uppgifterna om resan till företrädaren för resenärsgruppen. Uppgifterna behöver inte sändas separat till alla passagerare. Ändringar i resenärgruppens bokning kan göras av den företrädare för gruppen som bokat resan, antingen en sam eller tillsammans med den resenär som önskar en ändring. 
2.6.6. Resenären eller företrädaren för resenärsgruppen svarar för riktigheten av de uppgifter som han eller hon lämnat till researrangören, till exempel uppgifter om resans tidpunkt, resenärernas namn, födelsedatum, andra personuppgifter eller resenärernas särskilda behov, och att uppgifterna lämnas i rätt tid. Researrangören svarar inte för skador som kan orsakas av att en resenär eller företrädaren för resenärsgruppen uppgett felaktiga eller bristfälliga uppgifter. 
2.6.7. En resenär kan själv bli skyldig att svara för konsekvenser och/eller kostnader, om sådana uppstår, om han eller hon använder tjänster i paketresan eller delar av paketet på något annat sätt än det som överenskommits i paketreseavtalet. Om man till exempel delvis eller helt låter bli att använda transporttjänster som ingår i paketresan, kan detta leda till att rätten att använda resten av tjänsterna begränsas eller förloras.

3. Ingående av avtal och betalning av priset
3.1. Avtalet blir bindande för resenären när den av researrangören fastställda betalningen har erlagts vid den tidpunkt som researrangören bestämmer. 
3.2. Resans pris ska i sin helhet betalas inom den tid som researrangören meddelat eller på något annat över enskommet datum. När resans pris är betalt har resenären rätt att i god tid före resan få resebiljetterna och alla handlingar som hänför sig till resan.

4. Resenärens rätt att avboka en resa innan resan börjar
Resenären har rätt att när som helst innan resan börjar avboka sin resa. I detta fall har researrangören rätt att debitera en avbokningsavgift enligt följande:
4.1.a) Expeditionsavgifter som meddelats i förväg, om resan avbokas senast 45 dygn före avresan 
b) En bokningsavgift, om resan avbokas senare än 45 dygn, men senast 21 dygn innan resan börjar 
c) 50 procent av resans pris, om resan avbokas senare än 21 dygn, men senast 7 dygn innan resan börjar 
d) 75 procent av resans pris, om resan avbokas senare än 7 dygn, men senast 3 dygn innan resan börjar 
e) 95 procent av resans pris, om resan avbokas senare än 3 dygn innan resan börjar. 
4.2. Om resan har prissatts utgående från att en grupp bestående av två eller flera resenärer ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet, och någon av gruppens medlemmar avbokar sin resa, har researrangören rätt att utöver de avbokningskostnader som nämns i punkt 4.1. också debitera de kostnader för underbeläggningen i inkvarteringen som avbokningen ger upphov till. Den som har avbokat sin resa och de medlemmar i gruppen som deltar i resan ansvarar solidariskt för att de extra kostnaderna betalas till researrangören. Researrangören och gruppen som deltar i resan kan i stället för det ovan nämnda tillsammans komma överens om ett mer ändamålsenligt inkvarteringsarrangemang för gruppen, och då betalar gruppen som deltar i resan de eventuella extra kostnaderna. 
4.3. Resenären har inte rätt till återbetalning, om resan inte avbokas och resenären inte inom avtalad tid anländer till den avtalade avreseplatsen eller om resenären inte kan delta i resan för att resenären, av orsaker som resenären ansvarar för, saknar de handlingar som behövs för resan, till exempel giltigt pass, visum, identitetsbevis eller vaccinationsintyg. 
4.4. Avbokningsavgifterna kan avvika från de avgifter som nämns i punkt 4.1, om det är fråga om en resa på vilka särskilda villkor tillämpas (punkt 1.3.). Beloppet av avbokningsavgifterna eller grunderna för att fastställa dessa ska uppges i de särskilda villkoren.

5. Resenärens rätt att avboka en resa på grund av ändringar som gjorts av researrangören eller på grund av förhållandena på destinationen innan re san börjar
5.1. En resenär kan avboka en resa, om 
a) researrangören gör väsentliga ändringar i researrangemangen. Som väsentlig ändring betraktas till exempel en ändring av transportmedlet vilken i väsentlig grad förlänger restiden, ändringar i avfärds- och ankomsttid punkterna som skulle förorsaka resenärerna avsevärda besvär eller extra kostnader såsom omorganisering av transporten och inkvarteringen, ändring av dagsflyg till nattflyg (en avtalad avfärd på eftermiddagen blir en av färd efter midnatt), ändring av destinationen eller en ändring som klart sänker nivån på inkvarteringen samt en ändring som i väsentlig grad ändrar karaktären av resan, till exempel en resa som marknadsförts som hinderfri ändras så att den inte längre är hinderfri, eller 
b) resenären har grundad anledning att misstänka att researrangörens möjligheter att genomföra resan på av talat sätt väsentligen försvårats efter ingåendet av avtalet på grund av militära aktioner, andra allvarliga säker hetsproblem såsom terrorism, naturkatastrofer, exempelvis översvämningar, jordbävningar eller väderleksför hållanden, strejk, betydande risker som äventyrar människans hälsa, till exempel en allvarlig sjukdom på destinationen, eller någon annan motsvarande situation på destinationen eller om resan av någon annan oväntad anledning inte kan genomföras utan att äventyra resenärens liv eller hälsa. Vid en bedömning av grunderna för en avbokning beaktas de finska myndigheternas ståndpunkt till frågan eller exempelvis de finländska beskickningarnas officiella kommunikation i anslutning till ärendet, eller 
c) den avtalade start- och sluttidpunkten för resan skjuts upp − med mer än 24 timmar på resor som varar minst 7 dygn − med mer än 12 timmar på resor som varar 2 − 6 dygn − i fråga om resor som varar under 2 dygn bedöms situationen från fall till fall, eller 
d) resenären i övrigt har vägande skäl att anta att researrangörens prestation kommer att vara väsentligt felaktig. 
5.2. Researrangören ska informera resenären om ändringar genom ett varaktigt medium, och av informationen ska det framgå vilka ändringar researrangören har för avsikt att göra, huruvida ändringarna försämrar kvaliteten på paketresan eller sänker värdet av denna, och hur stort prisavdrag resenären eventuellt får på grund av ändringarna samt huruvida ändringarna ger rätt att avboka resan. 
5.3. Resenären ska utan obefogat dröjsmål meddela researrangören att resan avbokas. Om resenären inte inom den skäliga tidsfrist som nämns i ändringsmeddelandet meddelar att han eller hon tänker avboka resan, anses resenären godkänna de föreslagna ändringarna.
5.4. Bestämmelser om rätten att avboka en resa på grund av prishöjning finns i punkt 8.3.
5.5. När en resenär i de ovan nämnda situationerna avbokar en resa har han eller hon rätt till en återbetalning av resans pris utan något obefogat dröjsmål, men senast 14 dagar efter att resenären har frångått avtalet. Resenären har dock inte rätt att avboka en resa utan att betala en avbokningsavgift, om resenären redan vid tidpunkten för ingåendet av avtalet haft kännedom om den i punkten 5.1.b) avsedda situationen. Om en avbokning beror på orsaker enligt punkterna 5.1.a), 5.1.c) eller 5.1.d), har resenären rätt att få ersättning också för de kostnader som orsakats av resan och som på grund av avbokningen blivit onödiga, om inte ändringen beror på force majeure oöverstigliga omständigheter som researrangören eller dess underleverantör råkat ut för.

6. Resenärens rätt att avbryta en resa och frångå avtalet under resan
6.1. Resenären har rätt att avbryta resan, om 
a) genomförandet av resan annars visar sig vara så förfelat att resan inte uppfyller det ändamål som ursprung ligen uppställdes för den, eller
b) det under resan uppstår en situation som avses i punkt 5.1.b), om inte resenären vid ingåendet av avtalet var medveten om förhållandena på destinationen. 
6.2. När resenären avbryter resan eller häver avtalet har han eller hon rätt att återfå resans pris och övriga avgifter som betalats till researrangören. Om resenären har haft nytta av researrangörens prestation, ska denna nytta (till exempel den genomförda delen av den kombinerade resan, måltider som serverats under resan eller inträdesbiljetter som använts av resenären) beaktas vid uppskattningen av prisavdraget. 
6.3. Om resenären avbryter resan på grunder som avses i punkt 6.1.a, ska researrangören på egen bekostnad vid behov ordna med returtransport för resenären. Transporten ska ordnas till avreseorten eller till en avtalad ort med ett transportmedel som motsvarar det som ursprungligen avtalats. 
6.4. Om resenären avbryter resan enligt punkt 6.1.b., och researrangören inte tillhandahåller sådan i punkt 2.5 avsedd assistans för att ordna hemresan för honom eller henne, kan resenären själv vidta nödvändiga åtgärder. Resenären ska dock försöka begränsa de kostnader och annan skada som eventuellt faller på researrangören. 
6.5. På eventuell rätt till skadestånd tillämpas punkt 16.

7. Resenärens rätt att ändra avtalet och överlåta avtalet till någon annan person
7.1. Resenären har rätt att senast 45 dygn före avresan ändra avresedagen, destinationen eller hotellet genom att utöver differensen i priset mellan den ursprungliga och den nya resan betala en expeditionsavgift. Senare ändringar kan researrangören betrakta som en avbokning av resan och en bokning av en ny resa. 
7.2. Resenären har rätt att ändra resenärsuppgifterna i bokningen eller överlåta sina avtalsenliga rättigheter till en person som uppfyller eventuella villkor för att delta i resan.  
En överlåtelse eller en ändring av uppgifterna ska meddelas till researrangören senast sju dagar före resans början. Meddelandet kan också ges senare, om det inte ger upphov till orimligt besvär för researrangören. 
Researrangören har rätt att debitera en skälig ersättning för nödvändiga åtgärder som en överlåtelse eller en ändring av uppgifterna ger upphov till. Beloppet av ersättningen uppgår till beloppet av expeditionsavgiften, om inte researrangören uppgett något annat i sina särskilda villkor. I detta sammanhang kan också punkt 4.2. tillämpas. Överlåtaren och överlåtelsemottagaren svarar solidariskt för betalningen av resans pris och ersättningen till researrangören.

8. Prisändringar
8.1. Efter avtalsslutet har researrangören rätt att höja och på motsvarande sätt en skyldighet att sänka resans avtalade pris på följande grunder: 
a) en ändring i transportkostnaderna, som beror på bränslepriserna eller priserna på andra energikällor, eller 
b) ändringar som påverkar resans pris såsom ändringar i skatter eller avgifter som av tredje part satts upp för resetjänster, till exempel avgifter som tas ut för användning av flygplatser eller hamnar, eller destinations- eller stadskatter. Skatterna och avgifterna kan ha påförts i Finland eller av myndigheterna på destinationen, eller 
c) ändring i valutakurser som påverkar kostnaderna för resan, och som fastställs enligt den gällande valutakursen sex veckor före avresan. Som jämförelsekurs används dagskursen som researrangören uppger sig ha använt som grund för sin prissättning. Om ingen prissättningskurs angetts separat, används avtalsdagens valutakurs som jämförelsekurs. 
8.2. En prishöjning får inte vara större än kostnadsökningen. 
Researrangören ska meddela det nya priset till resenären så snart det är möjligt samt dessutom ange grunden för prisändringen och vilka delar av paketresan som påverkas av ändringen. 
En prishöjning ska meddelas till resenären genom ett varaktigt medium senast 20 dagar innan resan börjar. 
8.3. Om resans pris efter avtalsslutet höjs med mer än 8 procent beräknat enligt det som nämns i punkt 8.2, har resenären rätt att frånträda avtalet. Resenären ska informera researrangören om frånträdandet inom en skälig tidsfrist som meddelas av researrangören eller inom sju dagar räknat från tidpunkten då resenären fick del av prishöjningen, om ingen tidsfrist meddelats. Ett elektroniskt delgett meddelande anses ha mottagits den dag då researrangören sände det. Ett meddelande som har sänts per post anses ha anlänt till mottagaren den sjunde dagen efter sändningen, om ingen utredning om när meddelandet har mottagits kan framställas. Om resenären frångår avtalet, ska de betalningar som erlagts av honom eller henne återbetalas utan något obefogat dröjsmål, men senast inom 14 dagar räknat från den tidpunkt då resenären har frånträtt avtalet. Rät ten till ett eventuellt skadestånd fastställs enligt punkt 16. 
8.4. Researrangören ska gottgöra resenären för den del av en kostnadssänkning som grundar sig på orsakerna som tas upp i punkterna 8.1. a−c och som sker före resan. Researrangören får debitera de verkliga administrationskostnaderna som orsakas av återbetalningen.

9. Researrangörens ändringar i ett paketreseavtal
9.1. Resenären har inte rätt att frånträda avtalet, få ett prisavdrag eller ett skadestånd, om researrangören före avresan gör sådana ändringar i paketreseavtalet som är av ringa betydelse med tanke på resan som helhet. Ändringar som kan anses vara av ringa betydelse omfattar sådana ändringar som resenären utifrån destination ens eller resans karaktär rimligen har kunnat förutse, till exempel att en utflykt som ingår i paketresan ställs in, om resan omfattar flera utflykter. 
9.2. En förteckning över betydande ändringar som gjorts av researrangören och som ger resenären rätt att avboka resan finns i punkt 5.1. 
9.3. Resenären är skyldig att betala resans pris och andra avtalade avgifter, dock med hänsyn till vad som fast ställts i punkterna 15 och 16 om resenärens rätt till prisavdrag och skadestånd, om researrangören gör andra ändringar än de ändringar av ringa betydelse som tas upp i punkt 9.1 eller sådana i punkt 9.2. avsedda ändringar som ger rätt avboka resan. 
9.4. Researrangören ska genom ett varaktigt medium och på ett klart, synligt och lättförståeligt sätt informera resenären om ändringar. 
9.5. I stället för att ställa in en resa eller en serie av resor om deltagarantalet är för lågt får researrangören genomföra resan genom att ändra transportmedlet, rutten och tidtabellen, om ändringarna inte i väsentlig grad ändrar resans karaktär. Resenärerna ska informeras om ändringarna senast 
1) 20 dagar före resans början, om resan varar mer än sex dagar. 
2) 7 dagar före resans början, om resan varar mellan två och sex dagar, 
3) 48 timmar före resans början, om resan varar mindre än två dagar. 
På grund av de ovan nämnda förändringarna kan resenären ha rätt till prisavdrag och/eller skadestånd som tas upp i punkterna 15 och 16.

10. Researrangörens rätt att ställa in eller avbryta resan
10.1. En researrangör har rätt att ställa in resan, om 
a) för få deltagare har anmält sig till resan och researrangören i förhandsuppgifterna eller annat material om resan (till exempel reseprogrammet eller övriga resehandlingar) har nämnt att genomförandet av resan beror på antalet deltagare. Kravet på deltagarantal kan gälla antingen en enskild resa eller en serie resor till en viss destination. Resenären ska informeras om att resan ställts in senast 
1) 20 dagar före resans början, om resan varar mer än sex dagar. 
2) 7 dagar före resans början, om resan varar mellan två och sex dagar, 
3) 48 timmar före resans början, om resan varar mindre än två dagar. b)researrangörens möjligheter att genomföra resan på avtalat sätt har väsentligen försvårats efter ingåendet av avtalet på grund av militära aktioner, andra allvarliga säkerhetsproblem såsom terrorism, naturkatastrofer, exempelvis översvämningar, jordbävningar eller väderleksförhållanden, strejk, betydande risker som äventyrar människans hälsa, till exempel en allvarlig sjukdom på destinationen, eller någon annan motsvarande situation på destinationen eller om resan av någon annan oväntad anledning inte kan genomföras utan att äventyra resenärens liv eller hälsa. De aktuella orsakerna kan också omfatta avbrott i centrala tjänster, såsom el- och vattendistributionen, på destinationen på grund av exempelvis naturkatastrofer eller strejk. 
Resenären ska informeras om en inställd resa så snart som möjligt. 
10.2. Researrangören har rätt att avbryta en resa och göra andra nödvändiga ändringar i reseprogrammet, om en situation som nämns i punkten 10.1.b. uppstår. Researrangören ska utan dröjsmål efter resan återbetala den del av resans pris som svarar mot tjänsterna som resenären inte fick.
10.3. När researrangören har ställt in en resa ska resenärens betalningar återbetalas inom 14 dagar räknat från tidpunkten då avtalet hävdes.

11. Researrangörens rätt att häva avtalet
Researrangören har rätt att häva avtalet, om resenären inte har betalat resans pris eller en del av detta senast den avtalade betalningsdagen. En förutsättning för researrangörens rätt att häva avtalet är att resenären har fått en skälig betalningstid. I den handling där betalningstiden nämns ska det också uppges att researrangören har rätt att häva avtalet på grund av försummad betalning.

12. Fel och reklamation
12. 1. Researrangörens prestation är felaktig, om 
a) resan i fråga om tjänsterna och andra arrangemang inte svarar mot vad som har överenskommits eller vad som kan anses vara överenskommet, 
b) researrangören har försummat att lämna resenären de uppgifter som enligt lagen om kombinerade resetjänster ska lämnas om villkor som tillämpas på resan, resans innehåll, nödvändiga resehandlingar, hälsobestämmelser som berör resan, transportförbindelser, inklusive tidtabeller, samt övriga uppgifter som resenären behöver, såsom anvisningar med tanke på eventuella sjukdomar, olycksfall eller andra motsvarande händelser under resan, och detta kan anses ha påverkat resenärens beslut, eller 
c) researrangören har försummat sin skyldighet att tillhandahålla assistans enligt punkt 2.5. 12.2. Resenären bör vara beredd på en skälig ändring i transporttidtabellen. Som fel betraktas inte en ändring i transporttidtabellen, om denna leder till att vistelsen på destinationen förkortas eller förlängs med högst 4 timmar, på en resa som varar minst 2 men under 5 dygn, med högst 5 timmar på en resa som varar 5 − 8 dygn och med högst 8 timmar på en resa som varar över 8 dygn. Om resan varar under 2 dygn bedöms felet från fall till fall.
12.3. Det är inte fråga om ett fel om en resenär inte använder en transport eller andra tjänster som ingår i resan eller använder endast en del av dessa.
12.4. Reklamation
Efter resan får resenären inte åberopa ett fel, om han eller hon inte inom rimlig tid informerar researrangören eller reseförmedlaren om felet när han eller hon lade märke till ett fel eller borde ha gjort det. Researrangören eller -förmedlaren ska så snart som möjligt informeras om ett fel som kan avhjälpas under resan.
Resenären ska sätta upp en skälig tid för att avhjälpa felet, om det inte är nödvändigt att avhjälpa felet omedelbart. Vid en bedömning av en skälig tid ska man ta i beaktande resans längd, destinationen och övriga omständigheter som anknyter till resans karaktär.
Det ovan nämnda utgör dock inget hinder för resenären att åberopa fel, om researrangören eller någon annan näringsidkare som researrangören anlitat vid fullgörandet av avtalet har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder.

13. Avhjälpande av fel
13.1. Researrangören ska på egen bekostnad avhjälpa fel utan dröjsmål eller, om det inte är nödvändigt att avhjälpa felet omedelbart, inom den tidsfrist som satts upp av resenären och så att detta inte ger upphov till 9 några kostnader eller väsentliga olägenheter för resenären. Vid fastställande av en skälig tidsfrist för att av hjälpa ett fel beaktas felets karaktär och dess betydelse för resenären samt researrangörens möjligheter att avhjälpa felet.
Även om felet avhjälps kan resenären ha rätt till det prisavdrag som avses i punkt 15 och som svarar mot felets betydelse samt ett skadestånd som avses i punkt 16. 
13.2. Researrangören är inte skyldig att avhjälpa ett fel i sin prestation, om det är omöjligt att avhjälpa felet eller om det för researrangören ger upphov till oskäliga kostnader. Vid en bedömning av kostnadernas oskälig het ska hänsyn tas till hur stort felet är och till värdet av de aktuella resetjänsterna.
Resenären kan själv avhjälpa felet, om researrangören meddelar att man inte tänker avhjälpa felet eller om detta inte görs omedelbart när det hade varit nödvändigt eller inom den skäliga tidsfrist som satts upp av resenären. Resenären har då rätt att få ersättning för de kostnader som korrigeringen av felet orsakade.
Om resenären själv avhjälper ett fel i researrangörens prestation, är researrangören inte skyldig att ersätta resenärens kostnader för detta om kostnaderna för att avhjälpa felet är oskäliga. Om researrangören använder sin rätt att vägra avhjälpa ett fel på det sätt som beskrivs i denna punkt, har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd som tas upp i punkterna 15 och 16.

14. Tillhandahållande av alternativa tjänster under resan
Om en betydande del av resetjänsterna inte kan tillhandahållas enligt det som avtalats, ska researrangören, utan att det uppstår extra kostnader för resenären, tillhandahålla lämpliga alternativa arrangemang för att fort sätta paketresan. Arrangemangen ska i den utsträckning det är möjligt i fråga om kvaliteten hålla samma nivå som de överenskomna resetjänsterna. Skyldigheten att tillhandahålla alternativa arrangemang gäller också fall där resenärens återresa till avreseorten inte kan genomföras på överenskommet sätt.
Researrangören ska bevilja resenären ett adekvat prisavdrag, om en paketresa som innehåller alternativa arrangemang i fråga om kvaliteten är sämre än paketet i paketreseavtalet.
Resenären kan vägra godkänna de alternativa arrangemang som tillhandahålls, om de inte kan jämföras med det överenskomna i paketreseavtalet eller om det erbjudna prisavdraget inte svarar mot felets betydelse. Resenären har rätt till ett adekvat prisavdrag och skadestånd också i det fall att han eller hon inte frånträder avtalet, om resenären enligt en grundad anledning vägrar att godkänna de alternativa arrangemangen. Om paketresan innehåller transport för resenären, ska researrangören utan obefogat dröjsmål ordna en sådan åter transport för resenären som svarar mot avtalet, utan att det ger upphov till extra kostnader för resenären.
Om resenären utan de ovan nämnda godtagbara grunderna vägrar att ta emot de alternativa arrangemang som tillhandahålls, har han eller hon inte rätt till skadestånd eller prisavdrag.

15. Prisavdrag
Om felet inte har korrigerats utan dröjsmål på researrangörens bekostnad eller om felet inte kan korrigeras, har resenären rätt till ett prisavdrag som svarar mot felets betydelse, om inte researrangören kan påvisa att felet beror på resenären.
Resenären har dock inte rätt till prisavdrag, om felet i fråga om betydelsen är ringa i förhållande till avtalet. Beräkningen av prisavdraget grundar sig på det totala priset på paketresan, och inte på priset på en enskild resetjänst som felet hänför sig till. Vid en bedömning av felets betydelse kan hänsyn också tas till resenärens individuella behov och särskilda önskemål när avtalet ingås.

16. Skadestånd
16.1. Resenären har rätt till ersättning för en skada som orsakats honom eller henne på grund av ett fel i researrangörens prestation. Researrangören ska utan obefogat dröjsmål betala ersättningen till resenären. 
Resenären har dock inte rätt till ersättning, om researrangören påvisar att felet beror på 
1) resenären, 
2) tredje parter, som inte har någon koppling till tillhandahållandet av resetjänsterna och att felet inte rimligen skulle ha kunnat förutses eller förhindras. 
3) oöverstigliga omständigheter som tas upp i punkt 16.9. 
16.2. Skador som ska ersättas är till exempel extra utgifter och utgifter som blivit onyttiga till följd av skadan samt förlorad inkomst vid försenad hemkomst och extra kostnader för övernattning samt utebliven semester- eller reseglädje. Det sist nämnda kräver att ett väsentligt fel har uppstått i förverkligandet av resetjänsterna. 
16.3. Resenären har rätt till ersättning för att resgods inte kan användas till följd av fördröjning i transporten av resgods, om det kan anses att resenären med beaktande av dröjsmålets längd och övriga omständigheter orsakats olägenhet av dröjsmålet. 
16.4. Resenären ska göra sitt bästa för att begränsa skadan. Researrangören ansvarar inte för skada som resenären själv har vållat. 
16.5. Skadestånd för skada som uppstått under luft-, sjö- eller järnvägstransport bestäms utgående från de bestämmelser eller avtal som det transportföretag som verkar som underleverantör tillämpar på sin egen verksamhet. Vid fastställande av researrangörens skadeståndsskyldighet i anslutning till transport beaktas bestämmelserna i sjölagen (674/1994) eller Europaparlamentets och rådets förordning om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (EG) Nr 392/2009, lagen om befordran med luftfartyg (289/1937), lagen om luftbefordringsavtal (45/1977), luftfartslagen (387/1986), järnvägstransportlagen (1119/2000), rådets förordning om lufttrafikföretags skadeståndsansvar (EG) Nr 2027/97 eller ersättningsgrunderna enligt konventionen om internationella järnvägstransporter (COTIF, FördrS 5/1985), konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (FördrS 76/2004), och 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (FördrS 70/2017). 
16.6. Det skadestånd som beviljas en resenär bestäms på basis av den skada som uppstått, men det kan aldrig vara högre än tre gånger resans pris. Denna ansvarsbegränsning gäller dock inte personskador eller skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet. 
16.7. För att få ersättning måste resenären kunna påvisa att det har funnits ett fel i researrangörens prestation och att det finns ett orsakssamband mellan skadan som orsakats honom eller henne och det aktuella felet. Den som yrkar på ersättning har också bevisbördan då det gäller skadans omfattning. 
16.8. På resenärens skadeståndsskyldighet gentemot researrangören tillämpas punkt 2.6.3. 
16.9. Oöverstigliga omständigheter (oundvikliga och extraordinära omständigheter) Researrangören ansvarar inte för skada som orsakas av oundvikliga och extraordinära omständigheter som researrangören inte kan påverka och vars konsekvenser inte kunde ha undvikits, även om skäliga åtgärder hade vidtagits. Dessa oundvikliga och extraordinära omständigheter omfattar exempelvis myndighetsbestämmelser, luftrumsbegränsningar, militära aktioner, andra allvarliga säkerhetsproblem såsom terrorism, allvarliga orolig heter, betydande risker för människans hälsa såsom förekomsten av en allvarlig sjukdom på destinationen, eller naturkatastrofer såsom översvämningar, jordbävningar eller väderleksförhållanden som omöjliggör en sådan trygg resa till destinationen som avses i paketreseavtalet eller som i övrigt väsentligt påverkar genomförandet av resan på överenskommet sätt. De aktuella orsakerna kan också omfatta avbrott i centrala tjänster, såsom el- och vattendistributionen, på grund av exempelvis naturkatastrofer eller strejk. 
16.10. Om resenärens återresa på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter inte har kunnat genomföras på överenskommet sätt, svarar researrangören för kostnaderna för nödvändig inkvartering, som i den utsträckning det är möjligt svarar mot paketreseavtalet, högst tre nätter, om inte transportbolaget gör detta. Om resenären har rätt till inkvartering för en längre period enligt den unionslagstiftning om passagerarrättig heter som är tillämplig på hemresan, ska den lagstiftningen tillämpas. 
Researrangören får inte åberopa oundvikliga och extraordinära omständigheter i syfte att begränsa sitt ansvar när återresan fördröjs, om den aktuella tillhandahållaren av transporttjänster inte får åberopa denna typ av omständigheter enligt den EU-lagstiftning som tillämpas. 11 Den ovan nämnda begränsningen av kostnadsansvaret gäller inte en rörelsehindrad resenär eller dennas följeslagare, gravida kvinnor, en minderårig som reser utan följeslagare eller en person som behöver medicinsk hjälp, om researrangören senast 48 timmar före resans början informerats om personens särskilda behov av omsorg.

17. Fel i bokningen 
Researrangören ska utan obefogat dröjsmål ersätta resenären för en skada som orsakas av ett tekniskt fel i researrangörens bokningssystem eller ett fel som gjorts under bokningsförfarandet. 
Resenären har inte rätt till ersättning, om bokningsfelet beror på resenären eller på oundvikliga och extraordinära omständigheter som tas upp i punkt 16.9.
Ett bokningsfel kan bero på resenären till exempel om han eller hon ger näringsidkaren en felaktig eller bristfällig uppgift om resenären eller resan. Resenären ska också enligt den normala skyldigheten att iaktta omsorgs fullhet kontrollera de erhållna handlingarna, till exempel bokningsbekräftelsen, och anmäla observerade brister eller fel till researrangören eller reseförmedlaren så snart som möjligt. Om resenären försummar sin kontrollskyldighet, och detta orsakar honom eller henne skada, kan hans eller hennes medverkande beaktas när beloppet av skadeståndet fastställs. 

18. Avdrag av skadestånd som erhållits med stöd av annan lagstiftning 
Om resenären har beviljats prisavdrag eller skadestånd med stöd av Europeiska unionens lagstiftning om resenärers rättigheter eller internationella konventioner, ska ersättningsbeloppet dras av från en motsvarande er sättning som beviljas med stöd av dessa villkor.
Resenären är skyldig att informera researrangören eller -förmedlaren om gottgörelser för fel i en paketresa som erhållits från andra parter.

19. Ersättningsyrkanden
19.1.
Bestämmelser om reklamation av fel hos researrangören finns i punkt 12.
19.2. Ersättningsyrkandena ska inom skälig tid läggas fram skriftligen för researrangören.

20. Tvister
Om en meningsskiljaktighet rörande ett paketreseavtal inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande. Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta konsumentrådgivningen (www.konsumentrådgivning.fi). Resenären kan också hänskjuta en tvist till tingsrätten på hemorten för behandling.
 


Aventours: Tilläggs- och specifika villkor

Aventours tilläggs- och specifika villkor gällande bokningar från och med 1 november 2021.
 
Kundens avbokningar och ändringar 
För avbokningar och ändringar enligt de allmänna resepaketsvillkoren debiteras en administrativ avgift på 100 euro per person. För övrigt följer Aventours de allmänna resepaketsvillkoren för avboknings- och ändringskostnader. Detta gäller inte resepaket som inkluderar reguljära flygningar, där flygbolagets egna avboknings- och ändringsvillkor tillämpas. För reguljära flygningar gäller stadsresornas resevillkor. 

Med charterflygningar får kunden ändra destinationen, hotellet eller avresedatumet en gång utan administrativ avgift till ett fullprisalternativ inom samma säsong i Aventours semesterutbud. Ändringar bör göras 45 dagar före det ursprungliga resans avresedatum. Om det är mindre än 45 dagar kvar till avresan och kunden avbokar resan utan särskild anledning, kommer avbokningsavgiften alltid att vara minst lika med bokningsavgiften. 

För charterflygningar är tilläggsavgiften för namnändring 50 € per person. Namnändringar kan göras senast 48 timmar före resans början med hänsyn till Aventours kundtjänsts öppettider. Detta gäller inte resepaket som inkluderar reguljära flygningar. Där tillämpas flygbolagets egna avboknings- och ändringsvillkor. 

Om kunden önskar ändra avresedatum, destination eller hotell mindre än 45 dagar före avresa, hanteras ändringen enligt de allmänna resepaketsvillkoren som en avbokning av den tidigare resan och en ny bokning. 

Avbokningsdagen anses vara den dag då Aventours mottagit informationen om avbokningen. Kunden måste meddela Aventours senast 3 dagar före avresa med beaktande av Aventours kundtjänsts öppettider. Vid sjukdomsfall strax före avresa när kundtjänsten är stängd måste avbokningen meddelas via e-post till försäljning@aventours.fi. Om kunden inte använder utresan till destinationen måste han/hon kontrollera giltigheten av hotell- och returbokningen genom Aventours kundtjänst. 

Om en kund avbokar en resa där hotellet har bokats utanför Aventours avtalskvot har Aventours enligt specifika villkor rätt att debitera de faktiska kostnaderna för hotellavbokningen oavsett anledning, om dessa kostnader överstiger de avbokningsavgifter som anges i de allmänna resepaketsvillkoren. 

Observera att extra tjänster som köpts via flygbolaget vanligtvis inte återbetalas om kunden ändrar sin resa. Extra tjänster måste köpas på nytt via flygbolaget för den nya resan.
   
Researrangörens avboknings- och ändringsrättigheter 
Aventours har rätt att avboka en resa eller reseserie på grund av ett litet antal deltagare om antalet bokningar är mindre än 75 % av researrangörens tillgängliga platser vid avbokningstillfället. Avbokningen meddelas enligt de allmänna resepaketsvillkoren (10.1.a.)

Rabatter 
Prissänkningar och specialerbjudanden
Specialerbjudanden och andra rabatter kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter om inget annat anges i erbjudandet/rabatten. En rabatt kan utnyttjas per bokning. Kunden har inte rätt till prisnedsättning för oanvända tjänster. 

Barnrabatter
Barn under 2 år vid resans slut debiteras från 50 € på charterflygningar. Barnet reser på föräldrarnas knä och får ingen egen plats på flygplanet, flygplatstransporten eller hotellet. Barn i åldern 2–11 år samt ungdomar i åldern 12–17 år kan få rabatt från grundpriset om de delar rum med en extra säng. Rabattens storlek varierar och priserna för resorna beror på avresedatum, destination och hotell.
I vissa hotell kan endast barn under 12 år få en extra säng. Typen, storleken, antalet och tillgängligheten av sängar och extrasängar samt eventuella åldersgränser i varje rum/lägenhet framgår av resesäljaren. Barnrabatten kan inte kombineras med andra rabatter samtidigt. För att få barn-/ungdomsrabatt måste barnet/ungdomen bo i samma rum/lägenhet med en extra säng som minst 2–4 fullt betalande vuxna. Eventuella tilläggskostnader som tillkommer inkluderar transport på destinationen, hotellspecifika tilläggskostnader såsom måltider, balkong/terrass, havsutsikt. 

Rabatt för extra säng 
För att få rabatt för extra säng måste alla vanliga sängar i rummet/lägenheten vara upptagna och alla passagerare som bor där ha betalat fullt pris för en vuxen. De som använder en extra säng får då en rabatt som beräknas utifrån det ordinarie priset för resan. Inga andra rabatter beviljas samtidigt.

Sjukdomsfall strax före avresa 
Vid en sista minuten-avbokning före resans början ska Aventours omedelbart underrättas. Utanför kundtjänstens öppettider ska avbokningen omedelbart meddelas via e-post till myynti@aventours.fi.

Syftet med personuppgifter 
Aventours förbehåller sig rätten att behandla kundens personuppgifter enligt lag för tjänster och produkter som är relaterade till den bokade resan, samt för marknadsföring av dessa. Informationen kan även lämnas ut till Aventours samarbetspartners vid behov relaterat till dessa produkter och tjänster.

Anmärkningar och klagomål
Kunden ska lämna eventuella anmärkningar och klagomål till guiden eller den lokala samarbetspartnern på resmålet för att få en tillfredsställande lösning på plats. Kunden bör kontakta det service-telefonnummer som finns på resedokumenten. Vi kan inte behandla klagomål efter hemkomsten om de inte har meddelats guiden/den lokala samarbetspartnern. Klagomål ska alltid lämnas skriftligt till Aventours. 

Aventours   
Asiakaspalautteet  
Äyritie 12 A, 01510 Vantaa 
 
Resenärens ansvar och skyldigheter 
Endast Aventours och de resebyråer som Aventours auktoriserat har rätt att förmedla Aventours resor. 

Kunden är skyldig att kontrollera resebekräftelsen och flygbiljetten för att säkerställa att informationen är korrekt och överensstämmer med det avtalade. Om kunden upptäcker brister eller fel ska detta omedelbart meddelas till Aventours eller den resebyrå som sålde resan. Resenären är också skyldig att meddela om ändringar i sina kontaktuppgifter och se till att han/hon har en reseförsäkring. 

En minderårig resenär under 18 år måste lämna en förmyndares tillstånd till Aventours om han/hon reser utan förmyndare. 

Innan en ny resa bokas måste en tidigare bokad resa för samma datum avbokas. Om kunden inte följer denna skyldighet har Aventours rätt att utan separat meddelande avboka de tidigare bokningarna. 

Kunder som bara har bokat flygresor måste meddela researrangören sina kontaktuppgifter under resan. Eventuella ändringar i kontaktuppgifterna ska omedelbart meddelas researrangören. Kunden är skyldig att kontakta researrangörens representant minst en dag innan avresa för att kontrollera eventuella tidtabellsändringar för returflygningen. Detsamma gäller för kunder som inte använder sin bokade logi eller bara använder den under en del av semestern. 

Om kunden inte checkar in på flygplatsen vid den tid som anges på flygbiljetten, har researrangören rätt att sälja resan till en annan person. 

Kunden har inte rätt till prisnedsättning för oanvända tjänster. 

En kund som inte är finsk medborgare måste själv kontrollera pass- och viseringskraven för det bokade resmålet och skaffa de nödvändiga dokumenten. Flygbolagens regler kan variera när det gäller resor för gravida. De flesta flygbolag begränsar resor om graviditeten har passerat 28:e graviditetsveckan. Resenären måste kontrollera flygbolagens regler före avresan. Flygbolaget kan kräva ett engelskspråkigt intyg på graviditeten.

Obestämd resa 
Logi kan vara belägen var som helst, även utanför det angivna resmålet. Hotellet ingår inte nödvändigtvis i Aventours vanliga hotellutbud. Under resan kan kunden flyttas till en annan logi. Ibland kan logi behöva bytas flera gånger. Rummet har eget badrum och badkar/dusch. Måltider ingår inte i priset. På en obestämd resa finns det begränsade guidade tjänster. Om en kund bokar flera rum med obestämd logi kan det finnas en extra avgift för att bekräfta samma hotell. Kunden måste i så fall kontakta Aventours kundtjänst efter att resan har bokats.

Betalningsvillkor för charterflygningar 
Om resan bokas minst 42 dagar före avresa:
•  Bokningsavgift på 200 €/person (long-haul-resor 300 €/person) måste betalas inom 7 dagar från bokningsdatumet. För vissa vinterresor är bokningsavgiften 300 €/person. 
Slutbetalningen måste göras senast 42 dagar före avresa.
•  Om resan bokas mindre än 42 dagar före avresa måste hela resans pris betalas vid bokningstillfället, antingen med kreditkort eller via online betalning.
  
Betalningsmetoder för charterflygningar 
Betalningen kan göras på Aventours webbplats med kreditkort Visa, Mastercard och MobilePay. 
Kunden kan också välja att betala resan med banköverföring till Aventours bankkonto FI62 5680 0020 5700 46.

Resans pris inkluderar 
•  Tur- och returflyg från flygplatsen som anges i bokningsbekräftelsen till resmålet och eventuella flygplatsskatter.
•  Logi och eventuella måltider enligt bokningsbekräftelsen
•  Guidade tjänster enligt uppgifterna i bokningsbekräftelsen som skickas via e-post 

Resans grundpris förutsätter att fler än en person bor i rummet/lägenheten. Om antalet passagerare som bor i rummet/lägenheten är otillräckligt debiteras en extra avgift som Aventours anger/finns i broschyren.  

Resans pris inkluderar inte
•  Pass- och visumavgifter (om inget annat anges)
•  Vaccinationskostnader
•  Reseförsäkring
•  Flygplatstransporter (kan bokas mot en extra avgift)
•  Dryckes- och servicetips på resmålet
•  Bokningsbekräftelse/flygbiljett som skickas med posten
•  Anslutningstransporter inom hemlandet
•  Utflykter och andra betalda tilläggstjänster på resmålet
•  Eventuella obligatoriska hotell- eller stadsskatter som kunden måste betala direkt till hotellet
•  Incheckat bagage (avgift kan tillkomma hos vissa flygbolag)
•  Serviceavgift för tjänster som anpassas efter kundens önskemål

Priset som gäller vid bokningstillfället är bindande för kunden. Aventours har rätt att göra olika priserbjudanden och sänka priserna på resorna. Rabatterade priser gäller från och med det datum de meddelas och gäller inte för tidigare bokade resor.
 
Aventours förbehåller sig rätten att korrigera priser och rabatter.
►  Vi använder dynamisk prissättning för våra resor, där priset bestäms utifrån tillgängligheten för hotell och flyg vid bokningstillfället.
►  Vi förbehåller oss rätten att avboka en bokning om det har skett ett tekniskt fel som vi inte är ansvariga för.
►  Aventours har rätt att ge sina kunder bättre arrangemang än vad den bokade resan kräver. Aventours är dock inte skyldiga att erbjuda samma extra tjänster till alla resenärer.

Tilläggstjänster (mot betalning)
►  I vissa hotell har kunder möjlighet att mot en extra avgift köpa till exempel balkong/terrass, havsutsikt eller enkelrum.
►  I vissa destinationer kan kunder köpa flygplatstransporter via Aventours i förväg. Om en kund vill avboka flygplatstransporterna måste han/hon kontrollera eventuella avbokningskostnader med Aventours kundtjänst.
►  Tjänster som köps via flygbolaget återbetalas vanligtvis inte om en kund ändrar sin resa. Extra tjänster måste köpas om via flygbolaget för den nya resan.

Grupper
En grupp anses vara en sammanslutning av minst 10 fullt betalande passagerare som reser med enhetliga researrangemang. Betalningsvillkoren för grupper överenskommes separat för varje grupp. Minskning av ersättning som erhållits enligt annan lagstiftning. Om en resenär har erhållit ersättning eller rabatt enligt Europeiska unionens lagstiftning eller internationella konventioner om resenärers rättigheter ska ersättningens belopp dras av från den ersättning som beviljas enligt dessa villkor. Resenären är alltså skyldig att meddela Aventours om eventuella ersättningar för resans fel som erhållits från andra parter.


Specialvillkor för Flyg + Hotell-paket

 
Aventours flygresa med reguljärflyg har specifika villkor som uppdaterades den 1 november 2021. För Aventours flyg + hotell-paket tillämpas nedanstående specifika villkor utöver Allmänna resevillkor för paketresor.

Aventours flyg + hotell-paket är alltid självständiga resor som utförs med reguljärflyg. 
Avboknings- och ändringskostnader bestäms enligt de boknings- och försäljningsvillkor som valts av flygbolaget och hotellet. Aventours följer flygbolagens egna avboknings- och ändringsvillkor, vilka vanligtvis inte tillåter kostnadsfria ändringar eller avbokningar. Dessutom behåller Aventours sina egna administrationskostnader i ändrings- och avbokningssituationer. Om kunden behöver de specifika avboknings- och ändringsvillkoren för varje flygbolag innan köpbeslutet kan hen vid behov kontakta Aventours kundservice. 

1.1. Bokning av resa och avtalets ingående
Det är resenärens ansvar att kontrollera att bokningsuppgifterna är korrekta. Det är särskilt viktigt att namnuppgifterna är i enlighet med det som står i passet. Om det finns fel i de uppgifter som anges i bokningsbekräftelsen som resenären har fått, bör resenären kontakta Aventours. Resenären bör också kontakta researrangören om bokningsprocessen avbryts när resan bokas via internet. Om den som bokar resan ger felaktiga namn eller andra uppgifter ansvarar inte Aventours för eventuella konsekvenser. Ett bindande avtal för resenären träder i kraft när den av researrangören fastställda betalningen har gjorts. Genom att göra betalningen godkänner resenären samtidigt dessa specifika villkor. Den som gör bokningen måste vara minst 18 år gammal. Resenären måste se till att ha en reseförsäkring. 

1.2. Betalning av resan
Resan måste betalas till Aventours vid bokningsstadiet. Om resenären inte betalar den av researrangören fastställda betalningen inom angiven tid, förbehåller sig Aventours rätten att avboka bokningen utan att meddela resenären separat. 

1.3. Priser
Priserna för resor med reguljärflyg baseras på flygpriser, skatter och valutakurser som gäller vid bokningstillfället. Om det sker förändringar innan biljetten/resehandlingarna utfärdas, ändras också resans pris därefter. Obligatoriska skatter och avgifter som ska betalas vid flygbiljettutfärdandet ingår i priset. Klienten ska själv betala eventuella kontantbelopp för flygplatsskatter till lokala myndigheter på flygplatsen om dessa ska betalas kontant på destinationens flygplats. Dessutom kan det finnas en stadsavgift som klienten ska betala direkt på hotellet. Flygpriserna baseras på priser för de lägsta bokningsklasserna, som endast gäller under begränsade tidsperioder med vissa förköpsvillkor. Endast de tjänster som specificeras som ingående i priset i bokningsbekräftelsen ingår i resans pris. Enkelrum säljs inte separat till ensamresande män eller kvinnor. De som önskar enkelrum måste boka det mot en extra avgift. Mervärdesskatt ingår i priserna för resor inom EU. 
  
Barnrabatter
Ett barn under 2 år anses vara ett "sittande på knä" barn. Ett sådant barn har inte rätt till en egen sittplats. Barnet debiteras det "sittande på knä" pris som flygbolaget fastställt. Aventours priser inkluderar inte specifika barnrabatter utan de ingår i det totala priset. 

1.4. Ändringar och avbokningar
Aventours flyg + hotell-paket är alltid självständiga resor som genomförs med reguljärflygningar. Avboknings- och ändringsavgifter bestäms enligt de boknings- och försäljningsvillkor som gäller för det valda flygbolaget och hotellet. 

Aventours följer flygbolagens egna avboknings- och ändringsvillkor, som vanligtvis inte tillåter några ändringar. De flesta ändringar behandlas som avbokningar och en ny bokning måste göras. Dessutom behåller Aventours sina egna administrativa avgifter för ändringar och avbokningar. Ändringsavgifterna varierar beroende på flygbolag och betalas av klienten. 

Aventours hjälper till med att göra ändringar. Om klienten behöver få detaljerade avboknings- och ändringsvillkor för det specifika flygbolaget innan de beslutar om köp kan de kontakta Aventours kundtjänst vid behov. 

Ändringar
Ändringar till reguljärflygbokningar tillåts endast om flygbiljetterna inte har betalats eller utfärdats ännu. Biljetter för reguljärflygningar köpta genom Aventours utfärdas omedelbart vid köpet och ändringar i datum eller flygning är inte alltid möjliga på grund av biljettens regler. Ändringar till reguljärflygbokningar betraktas alltid som avbokningar och en ny flygbiljett måste bokas. Reglerna för ändringar av hotellbokningar varierar beroende på hotellet. Kontakta Aventours vid frågor om ändringar och avbokningar. 

Avbokningar
Aventours tillämpar följande avbokningsvillkor, avvikande från de Allmänna resepaketvillkoren (YVE 4, 5 och 8): 
Vid reguljärflygningar tillämpas alltid flygbolagens egna återbetalningsregler vid avbokning. Återbetalning är för nästan alla biljettyper antingen mycket begränsad eller omöjlig oavsett avbokningsorsak. Om flygbiljetten redan är utfärdad, debiteras passageraren alltid avgifter som återbetalas till Aventours av flygbolagen samt administrationsavgifter på 100 € per person. Ej utnyttjade tjänster krediteras inte. 

Ändrings- och avbokningsvillkoren för hotellbokningar varierar beroende på hotellet och boendets tidpunkt. Avboknings- och ändringsavgifterna är nästan alltid särskilt stränga. Avboknings- och ändringsavgifterna bekräftas för kunden först efter att ändringen/avbokningen har genomförts. Om en kund använder endast en del av en bokad och bekräftad flyg- eller hotellbokning har de ingen rätt till återbetalning. 

Om en passagerare hindras från att resa på grund av otillräckliga dokument, såsom pass, visum eller brist på transitvisum, har passageraren ingen rätt till återbetalning av resans pris. Om en passagerare drabbas av en oväntad och allvarlig händelse och har rätt att enligt paragraf 15 i lagen om resepaket och de allmänna resepaketvillkoren avboka resan, har Aventours rätt att debitera kostnaderna som uppstått hos serviceleverantören (flygbolag, hotell etc.) samt en administrationsavgift på 100 € per person. Aventours har emellertid ingen rätt till ersättning för förlorad affärsintäkt. 

Vi uppmanar passageraren att teckna en reseförsäkring som inkluderar en avbokningsskyddsförsäkring. Ett plötslighinder för att resa måste styrkas med ett läkarintyg eller annan pålitlig skriftlig förklaring till försäkringsbolaget. Observera att de allmänna resepaketvillkoren inte tillämpas på enbart flyg- eller hotellbokningar. 

1.5. Flyg
Minimum- och maximumvistelser på destinationen varierar mellan olika flygbolag och destinationer. Maximumvistelsen är vanligtvis 1 månad. För långdistansdestinationer är maximumvistelsen 3 månader. Researrangören ansvarar inte för platstilldelningen på reguljära flygningar, så vi kan inte garantera att våra kunder får sitta bredvid varandra på flygplanet. Bagagetransporter följer de aktuella bestämmelserna för det respektive flygbolaget. Flygbolaget kan debitera extra för incheckat bagage. Flygbiljetten måste användas i den ordning som bokats. Om en av de resor som är angivna på biljetten inte används, annulleras bokningen för de övriga resorna. Flygbiljetten är personlig och kan inte överlåtas till någon annan person. Vissa flygbolag samarbetar och därför kan flygningen ibland utföras av ett annat flygbolag än det som anges i bokningen och på flygbiljetten (codeshare-flyg). 

Tidsplaner kan ändras. Eftersom Aventours reguljära flygresor är självständiga resor, åtar sig passageraren att vid behov själv bekräfta sin flygresa och kontrollera eventuella tidsplanändringar under resan. Dessutom måste passageraren själv se till att hen anländer till flygplatsen i tid för incheckning. 

1.6. Flygbolagets ändringar
Flygbolaget kan behöva ändra tidtabeller och rutten före eller under resan. Eventuella förändringar före resan meddelas via e-post, brev, telefonsamtal eller SMS. Det är passagerarens ansvar att kontrollera avgångstiden för hemresan direkt från flygbolaget för eventuella ändringar i tidtabellen. Vi rekommenderar att du väljer en biljetttyp för inrikesflyg som kan ändras vid behov på grund av eventuella förändringar i tidtabellen för internationella flygningar eller förseningar i flygningen. Vid felaktigheter är flygbolaget ansvarigt och passageraren måste kontakta det berörda flygbolaget direkt, t.ex. i fall av förlorat bagage.

1.7. Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra information, arrangemang och avtalsvillkor före avtalsslutet. Om det blir förändringar i researrangemangen efter att bokningen har gjorts meddelar vi om dem via e-post, brev, telefonsamtal eller SMS. Passageraren ska meddela Aventours om deras kontaktuppgifter ändras efter bokningen.

1.8. Pass och visum
Passageraren ansvarar för att själv sköta om de dokument som behövs under resan (pass, visum, vaccinationsintyg). Passageraren är också ansvarig för kostnaderna för dessa dokument. Ett identitetskort som har utfärdats i en EU-medlemsstat efter den 1 mars 1999 kan användas som en resehandling istället för pass i vissa länder. Kontrollera detaljerad information på Polisens webbplats www.poliisi.fi (Identitetskort > Identitetskort som resehandling). Kela-kortet eller körkortet är inte tillräckliga som resehandlingar. Vid resor utanför EU krävs ett pass. Medborgare från andra länder uppmanas att kontrollera pass- och visumkraven hos destinationslandets ambassad i god tid innan resan. Aventours ansvarar inte för eventuella skador som passageraren kan drabbas av om deras resa förhindras på grund av otillräckliga resehandlingar. Visum/turistkort krävs bland annat för följande länder: USA (obligatoriskt elektroniskt ESTA-inresetillstånd), Kina, Kuba, Australien, Indien. 

Enligt de säkerhetskrav som ställs av amerikanska myndigheter måste passageraren tillhandahålla följande information direkt till flygbolaget innan avresa: namn och kön (enligt passet), födelsedatum, nationalitet, passnummer och giltighetsperiod samt utfärdande plats, adressuppgifter i hemlandet och adressuppgifter i USA för den första natten. De flesta flygbolag önskar att passagerarna lämnar in informationen via flygbolagets webbplats. 

1.9. Guidetjänster
Aventours flyg + hotellpaket är självstyrda resor utan guide tjänster. Om det finns Aventours tjänster som guidade turer tillgängliga på destinationen, är de tillgängliga/köpbara för kunden. 

1.10. Vaccinationer och Hälsa
Vaccinationer som krävs för destinationen och eventuella vaccinationscertifikat bör kontrolleras långt i förväg innan resan. Hälsovårdsprofessionella kan ge råd om de rekommenderade vaccinationerna för resan. Arrangören ansvarar inte för att informera om sjukdomar som finns permanent eller tillfälligt på resedestinationen. Mer information finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd (Vaccinationer > Resenärens Hälsoguide). 

1.11. Reseförsäkring
Reseförsäkring ingår inte i priset för resan. 

1.12. Säkerhet
Utrikes resenärers säkerhet ansvaras primärt av det aktuella landets myndigheter. Kontaktuppgifter till Utrikesministeriets representationer i olika länder samt aktuella resemeddelanden finns på Utrikesministeriets webbplats www.formin.fi. 

1.13. Reseanmälan
Resenären kan om så önskas meddela Utrikesministeriet sina rese- och kontaktuppgifter.
Meddelande via internet
Meddelande via textmeddelande

1.14. Kundfeedback
Eventuella klagomål angående resan bör om möjligt framföras redan på plats till Aventours lokala samarbetspartner, Aventours kundservice under öppettiderna eller till exempel till hotellet, för att få en tillfredsställande lösning på plats. Reklamationer ska alltid skickas skriftligt till Aventours senast två månader efter resans slut till följande adress:

Aventours 
Asiakaspalaute 
Äyritie 12 A, 01510 Vanda 
eller per e-post till adressen myynti@aventours.fi  
 
2. Endast flygresor med reguljära flyg
Bara flygresan utgör inte en paketresa enligt paketreselagen och de allmänna resevillkoren tillämpas inte på den, men Montrealkonventionen, allmän lufttransportlagstiftning och flygbolagets instruktioner och bestämmelser tillämpas på den. 

2.1. Bokning av resan och avtalens ingående
Det är resenärens ansvar att kontrollera att bokningsuppgifterna är korrekta. Det är särskilt viktigt att namnuppgifterna är enligt passet. Om det finns fel i bokningsbekräftelsen som resenären har fått, ska resenären kontakta Aventours. Resenären bör också kontakta researrangören om bokningsprocessen avbryts vid bokning via internet. Om den som bokar resan anger felaktiga namn eller andra uppgifter ansvarar inte Aventours för eventuella konsekvenser. Ett bindande avtal för resenären ingås när betalningen som researrangören har bestämt har betalats. Genom att betala accepterar resenären också dessa specifika villkor. 

2.2. Betalning av resan
Resan måste betalas till Aventours vid bokningstillfället. Om resenären inte betalar den betalning som researrangören har bestämt inom föreskriven tid, förbehåller sig Aventours rätten att avboka bokningen utan särskild meddelande till kunden.

2.3. Priser
Priserna för resor med reguljära flyg baseras på de aktuella flygpriserna, skatterna och valutakurserna vid bokningstillfället. Om det sker ändringar i dem innan biljetten/dokumentet utfärdas, ändras också resans pris i motsvarande grad. Obligatoriska skatter och avgifter som ska betalas vid flygbiljetten ingår i priset. Kunden ska själv betala flygplatsavgifter till lokala myndigheter på plats om de ska betalas kontant. Flygpriserna baseras på priser för lägsta tillgängliga boknings klasser, som gäller endast med vissa förhandsbokningsvillkor. Endast de tjänster som är specificerade som inkluderade i bokningsbekräftelsen ingår i resans pris. 

Barnrabatter
Ett barn under 2 år betraktas som ett spädbarn. För ett spädbarn debiteras priset enligt flygbolagets bestämmelser för spädbarn. Spädbarn har inte rätt till en egen sittplats. I Aventours priser ingår inte specificerade barnrabatter utan de ingår i det totala priset.

2.4. Ändringar och avbokningar
Aventours följer flygbolagens egna avboknings- och ändringsregler, som vanligtvis inte tillåter några ändringar efter att biljetten har utfärdats. De flesta ändringar behandlas som avbokningar och ny bokning. Ändringsavgifterna varierar beroende på flygbolaget och åläggs kunden att betala. Aventours bistår med att göra ändringar. Om kunden behöver exakta avboknings- och ändringsvillkor från flygbolaget innan köpbeslutet kan han eller hon kontakta Aventours kundtjänst vid behov. Flygbiljetter med två separata bokningsnummer är två enkelresor. Enkelresor behandlas alltid som separata resor. Vid enbart flygresor är Aventours inte ansvarigt för kompensation för separata resor om det föreligger en tidtabellsändring, försening eller avbokning. 

Ändringar
Ändringar till reserverade flygbiljetter tillåts endast om biljetterna ännu inte har betalats eller utfärdats. Flygbiljetter som köps genom Aventours utfärdas omedelbart efter köpet, och på grund av biljettens regler är ändring av datum eller flyg inte alltid möjligt, utan behandlas som en avbokning. Namnändringar på reserverade flyg behandlas alltid som avbokningar och bokning av ny flygbiljett. Ändringsreglerna för hotellbokningar varierar beroende på hotellet. Kontakta Aventours vid ändrings- och avbokningssituationer.

Avbokningar
Aventours tillämpar följande avbokningsvillkor, vilket avviker från Allmänna paketreseregler (YVE 4,5 och 8): 
Vid avbokning av reguljärflyg tillämpas alltid flygbolagens egna återbetalningsregler. Återbetalning är i princip mycket begränsad eller omöjlig oavsett avbokningsorsak för de flesta flygbiljetttyper. Om flygbiljetten redan har utfärdats debiteras passageraren alltid kostnader som flygbolagen tar ut och en administrativ avgift på 100 €/person av Aventours. Ej utnyttjade tjänster återbetalas inte. 

Hotellbokningarnas ändrings- och avbokningsvillkor varierar beroende på hotellet och tidpunkten för boendet. Avboknings- och ändringsavgifterna är i princip mycket stränga i dessa fall. Avboknings- och ändringskostnaderna bekräftas för kunden först efter att ändringen/avbokningen har genomförts. Om kunden endast använder en del av den bokade och bekräftade flyg- eller hotellbokningen har han eller hon inte rätt till återbetalning. 

Om tillträdet till resan förhindras på grund av bristfälliga dokument, såsom pass, visum eller transitvisum, har kunden inte rätt till återbetalning av resans pris. Om passageraren drabbas av en oväntad och allvarlig händelse och han eller hon har rätt att avbryta resan enligt lagen om paketresor och allmänna paketresevillkor, har Aventours rätt att debitera kostnaderna som tjänsteleverantören (flygbolag, hotell etc.) tar ut samt en administrativ avgift på 100 €/person. Aventours har dock inte rätt till ersättning för förlust av företagsvinst. Omedelbart meddelande om ett oväntat hinder för resan ska ges till Aventours. 

Vi uppmanar passageraren att teckna en reseförsäkring som inkluderar avbokningsskydd. Observera att Allmänna paketresevillkor inte tillämpas på enbart flyg- eller hotellbokningar. 

2.5. Flygresor
Minimi- och maximalvistelseregler på destinationen varierar mellan flygbolagen. Researrangören ansvarar inte för platstilldelningen på reguljärflygningar, så vi kan inte garantera att våra kunder får sittplatser bredvid varandra ombord på flyget. Bagagehanteringen följer de tillämpliga bestämmelserna för det aktuella flygbolaget. Flygbolaget kan ta ut separat avgift för incheckat bagage. Flygbiljetten måste användas i bokningsordning. Om en av de bokade flygningarna inte används, avbryts bokningen för de övriga flygningarna. Flygbiljetten är personlig och kan inte överlåtas till en annan person. Flygningen kan utföras av ett annat flygbolag än det som sålde biljetten. Ofta anges det opererande flygbolaget separat på flygbiljetten, men i vissa fall kan det opererande flygbolaget vara ett annat än det som sålde biljetten, även om detta inte anges på flygbiljetten. Mer detaljerad information om reglerna och bagagebegränsningarna kan erhållas från Aventours kundtjänst eller det aktuella flygbolagets webbplats. 

Det kan förekomma ändringar i tidtabellerna. Eftersom Aventours reguljärflygresor är självständiga resor är det passagerarens ansvar att vid behov bekräfta sin flygresa igen och kontrollera eventuella ändringar i tidtabellen under resans gång. Dessutom måste passageraren själv se till att han eller hon anländer till flygplatsen i tid för incheckning. 

2.6. Ändringar som görs av flygbolaget
Flygbolaget kan behöva ändra tidtabeller och rutter före eller under resan. Eventuella ändringar som sker före resan meddelas via e-post, brev, telefon eller sms. Passagerarens skyldighet är att kontrollera avgångstiden för hemresan direkt hos flygbolaget med tanke på eventuella ändringar i tidtabellen. Vi rekommenderar att man väljer en biljettyp för inrikesflyg som kan ändras vid behov på grund av förändringar i tidtabellen eller förseningar på utrikesflyget. Vid felaktigheter är flygbolaget ansvarigt och passageraren måste kontakta flygbolaget direkt, t.ex. angående förlorat bagage. 

2.7. Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra information, arrangemang och avtalsvillkor innan avtalet ingås. Om det sker ändringar i researrangemangen efter att bokningen har gjorts kommer vi att meddela dig via e-post, brev, telefon eller sms. Passageraren bör informera Aventours om sina kontaktuppgifter ändras efter att bokningen har gjorts. 

2.8. Pass och visum
Passageraren ansvarar själv för att skaffa de dokument som krävs för resan (pass, visum, vaccinationsintyg). Passageraren ansvarar också för kostnaderna för dessa dokument. Ett identitetskort som utfärdats i EU-länder efter den 1 mars 1999 kan användas som resehandling istället för pass i vissa länder. Kontrollera detaljerad information på Polisens webbplats www.poliisi.fi (Identitetskort > Identitetskort som resehandling). Kela-kort eller körkort är inte tillräckliga resehandlingar. För resor utanför EU är pass nödvändigt. Medborgare från andra länder ombeds kontrollera pass- och visumkraven från destinationens ambassad i god tid före resan. Aventours är inte ansvarigt för eventuella skador som passageraren kan drabbas av om resan hindras på grund av bristfälliga resehandlingar. Visum/turistkort krävs bland annat för följande länder: USA (obligatoriskt elektroniskt ESTA-ankomstformulär), Kina, Kuba, Australien, Indien. 

Enligt de skärpta säkerhetskraven från amerikanska myndigheter måste passageraren tillhandahålla följande information till flygbolaget: namn och kön (som det står i passet), födelsedatum, nationalitet, passnummer och giltighetsperiod samt utfärdande plats, adressuppgifter i hemlandet och adressuppgifter i USA för den första natten. De flesta flygbolag önskar att passagerarna lämnar denna information via flygbolagets webbplats. 

2.9. Vaccinationer och hälsa
Det är viktigt att kontrollera vilka vaccinationer och eventuella vaccinationsintyg som krävs för destinationen i god tid före resan. Hälso- och sjukvårdspersonal kan ge råd om vilka vaccinationer som rekommenderas för resan. Researrangören är inte ansvarig för att informera om sjukdomar som kan vara förekommande på destinationen. Mer information finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats www.thl.fi (Vaccination > Resande hälsovårdsguide).

2.10. Reseförsäkring
Reseförsäkring ingår inte i resans pris. 

2.11. Säkerhet
Utomlands är det de berörda ländernas myndigheter som ansvarar för passagerarnas säkerhet i första hand. Utrikesministeriets representationer i olika länder samt aktuella resemeddelanden finns på utrikesministeriets webbplats www.formin.fi

2.12. Reseanmälan
Passageraren kan om så önskas meddela utrikesministeriet sina rese- och kontaktuppgifter.
Meddelande online
Meddelande via sms

2.13. Kundfeedback
Eventuella anmärkningar om flygresan bör göras till det flygbolag som genomförde flygningen så snart som möjligt efter att felet uppstått. Om problemet inte kan lösas med flygbolagets representant kan resenären kontakta Aventours.

Aventours
Kundfeedback
Äyritie 12 A, 01510 Vanda
eller via e-post till adressen myynti@aventours.fi
 

3. Endast hotellbokning
3.1. Bokning av resan och avtalets ingående 
Det är resenärens ansvar att kontrollera att bokningsuppgifterna är korrekta. Det är särskilt viktigt att namnuppgifterna är i enlighet med passet. Om det finns fel i bokningsbekräftelsen som resenären har fått ska resenären kontakta Aventours. Resenären bör också kontakta researrangören om bokningsprocessen avbryts när den genomförs via internet. Om bokaren ger felaktiga namn eller andra uppgifter ansvarar inte Aventours för eventuella konsekvenser. Ett bindande avtal träder i kraft när resenären har betalat den avgift som fastställts av researrangören. Genom att betala avgiften accepterar resenären dessa särskilda villkor. 

3.2. Betalning av resan
Resan måste betalas till Aventours vid bokningstillfället. Om resenären inte betalar den avgift som fastställts av researrangören inom angiven tid förbehåller sig Aventours rätten att avbryta bokningen utan att meddela kunden separat.

3.3. Priser
Priset för resan inkluderar de tjänster som bekräftats i bokningsbekräftelsen eller resebiljetten. Dessutom kan det finnas en turistskatt som måste betalas på plats på hotellet i vissa destinationer. Andra tjänster, som flygplatstransfer, ingår inte i priset för resan. Vi rekommenderar att du kontrollerar anslutningar och bokar eventuell extra boende i god tid före resan, eftersom det inte alltid finns anslutningar till alla destinationer samma dag. I de flesta hotell kan du boka enkelrum mot en extra avgift. Plats för ensamresenärer av manligt eller kvinnligt kön kan inte bokas genom Aventours. Moms ingår i priset för resor inom EU-länderna. 

Barn- och extrabäddsrabatter
Rabatter för extrabäddar och barn varierar mellan destinationer och hotell. För att en rabatt ska beviljas måste alla normala sängplatser i rummet/lägenheten vara upptagna och alla som bor där ha betalat full vuxenpris. För personer som sover på en extrabädd beviljas då en rabatt för extrabädden, vilket beräknas utifrån det normala priset för resan. Rabatterna är inkluderade i det totala priset hos Aventours och specificeras inte separat. 

Kundens ändringar och avbokningar
För bokningar endast för hotell finns ingen möjlighet att göra ändringar. Avbokningskostnaden är 100 €/person samt eventuella avbokningskostnader som hotellen har specificerat separat. Om kunden använder en bokad och bekräftad hotellbokning delvis eller lämnar den helt oanvänd har de inte rätt till återbetalning. Om resan hindras på grund av otillräckliga dokument såsom pass, visum eller transitvisum har kunden inte rätt till återbetalning av resans pris. Vi rekommenderar att kunden tecknar en reseförsäkring som inkluderar avbeställningsskydd. Observera att de allmänna resepaketvillkoren inte tillämpas på bokningar endast för hotell. 

3.5. Allmän information om hotellbokningar
Vid bokning av enskilt hotell samarbetar Aventours med hotellpartners. I dessa bokningar överlämnar Aventours kundens namn- och personuppgifter som är nödvändiga för bokningen till samarbetspartnern.

Enligt internationella hotellregler kan man få tillgång till hotellrummet tidigast kl. 14 på ankomstdagen och det ska lämnas senast kl. 12 på avresedagen. Incheckning ska ske senast kl. 18 på ankomstdagen. Om ankomsten till hotellet är efter kl. 18 måste detta meddelas antingen i förväg till hotellet eller till Aventours vid bokningsstadiet. De flesta hotell har förvaringsutrymmen där man kan förvara bagage före incheckning eller efter utcheckning från rummet. Många hotell kräver en depositionsavgift med kreditkort eller kontant betalning vid incheckningen.

Hotellklassificeringar varierar från land till land, eftersom det inte finns ett enda internationellt stjärnklassificeringssystem. Stjärnklassificeringen indikerar hotellens utrustnings- och servicenivå och följer landets standarder. Därför är det svårt att jämföra klassificeringar mellan olika länder. I samma hotell kan det också finnas rum av olika storlek, med olika utsikt och inredningsstil. Priserna varierar beroende på tidpunkt och är inte direkt proportionella mot hotellens nivå eller klassificering.

Vi rekommenderar att du noggrant granskar hotellinformation och beskrivningar. 

3.6. Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra information, arrangemang och villkor innan avtalet ingås. Om det sker förändringar i researrangemangen efter att bokningen gjorts meddelar vi detta via e-post, brev, telefon eller sms. Resenären bör meddela Aventours om hans eller hennes kontaktuppgifter ändras efter bokningen.

3.7. Pass och visum
Resenären ansvarar själv för att sköta om de dokument som behövs för resan (pass, visum, vaccinationsintyg). Resenären är också ansvarig för kostnaderna för dessa dokument. Ett identitetskort utfärdat i EU-länderna efter den 1 mars 1999 kan användas som resehandling istället för pass i vissa länder. För mer detaljerad information, kontrollera Polisens webbplats www.poliisi.fi (Identitetskort > Identitetskort som resehandling). FPA-kortet eller körkortet räcker inte som resehandlingar. När du reser utanför EU är passet nödvändigt. Medborgare från andra länder uppmanas att kontrollera pass- och visumkraven på destinationens ambassad i god tid innan resan. 

Aventours ansvarar inte för eventuella skador som resenären kan drabbas av om resan förhindras på grund av otillräckliga resehandlingar. 

3.8. Vaccinationer och hälsa
Det är viktigt att kontrollera vilka vaccinationer som krävs för destinationen och eventuella vaccinationsintyg i god tid före resan. Hälsovårdsproffs kan ge råd om vilka vaccinationer som rekommenderas för resan. Researrangören är inte ansvarig för att informera om sjukdomar som är permanenta eller tillfälliga på resmålen. Mer information finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats www.thl.fi (Vaccinering > Resenärens hälsoguide).

3.9. Reseförsäkring
Reseförsäkring ingår inte i resans pris.

3.10. Säkerhet
Utomlands ansvarar landets myndigheter primärt för resenärernas säkerhet. Kontaktinformation för utrikesministeriets representationer i olika länder och aktuella resemeddelanden finns på utrikesministeriets webbplats www.formin.fi.

3.11. Reseanmälan
Resenären har möjlighet att meddela utrikesministeriet sina rese- och kontaktuppgifter.
•  Meddelande via internet
•  Meddelande via sms

3.12. Kundfeedback
Eventuella klagomål angående hotellet bör göras redan på plats direkt till hotellet eller till Aventours lokala samarbetspartner för att få en tillfredsställande lösning på resmålet. Klagomål bör alltid skickas skriftligt till Aventours senast två månader efter resans slut till följande adress:

Aventours
Kundfeedback
Äyritie 12 A, 01510 Vanda
eller via e-post till adressen myynti@aventours.fi